Allmänna villkor

Allmänna villkor för tjänster ­ version 2016.01 (20160115)

1. Avtalsvillkor

Nedanstående avtalsvillkor (“Avtalsvillkoren”) avser din beställning och användning av tjänster och hostingprodukter som erbjuds av SBBS Solutions AB, org. nr 556547-2155 nedan kallat ”SBBS”, såvida inget annat skriftligt avtal har ingåtts med SBBS Solutions AB.

Genom att godkänna Avtalsvillkoren samtycker du som SBBS:s kund och avtalspart till att innevarande villkor reglerar förhållandet mellan dig och SBBS i samband med din beställning och användande av SBBS:s tjänster.

Nedan kommer begreppet “Kund(en)” att användas för att hänvisa till dig som avtalspart. Delar rörande den beställda tjänsten benämns “Tjänsten”.

2. Tjänsten

Innehållet i Tjänsten specificeras i separat orderbekräftelse / faktura.

3. Avtalstid

Beställning är bindande. Avtal anses träffat när bekräftelse utfärdas av SBBS.

Kund som är att anse som Konsument enligt Distans­ och hemförsäljningslagen (2005:59), har rätt att frånträda Avtalet om detta har ingåtts på distans, t.ex. via Internet, genom att meddela SBBS detta inom 14 dagar, eller 7 arbetsdagar från den dag Kunden mottar orderbekräftelsen (”Ångerfristen”). Ångerrätten upphör dock om Kunden börjat använda Tjänsten under ångerfristen.

Kunden har 3 månaders uppsägningstid, räknat från nästkommande kalendermånads början. Uppsägning kan ske via brev eller e­post och ska bekräftas av SBBS. Vid uppsägning ska kundnummer och eventuell domän anges.

Endera parten har rätt att skriftligen via brev eller e­post säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott och, i den mån rättelse är möjlig, inte vidtar rättelse inom 14 dagar efter skriftlig uppmaning därom via brev eller e­post med hänvisning till denna bestämmelse. Detsamma gäller om part försätts i konkurs eller likvidation, är föremål för ackordsförfarande eller annars uppenbart är på obestånd.

4. Ändring i omfattning av tjänst

Ändring av tjänstens omfattning kan beställas via telefon, e­post eller brev. Ändring i avtalets omfattning ses som godkänd i och med bekräftelse från SBBS och att kunden betalar faktura för Tjänst. Vid ändring av tjänstens omfattning kan utökningen debiteras utanför ordinarie faktureringsperiod i form av tilläggsfaktura.

5. Avgifter

Avgift debiteras kvartalsvis i förskott. Kunden erlägger en a vgift e nligt gällande prislista per månad. SBBS förbehåller sig rätten att vid försenad betalning debitera en dröjsmålsränta om 2% per månad. SBBS har rätt att stänga av Tjänsten om Kunden underlåter att betala i rätt tid eller inte erlagt full betalning, förutsatt att minst en skriftlig betalningspåminnelse eller varning har skickats ut till Kunden, antingen via brev, fax eller e­post. Vid avstängning av Tjänst har SBBS rätt att informera om detta via brev eller e­post. Vid återaktivering av Tjänst kan SBBS debitera Kunden en startavgift.

Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.

Kunden skall snarast meddela SBBS om faktura anses felaktig. Har Kunden i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall SBBS medge anstånd med betalningen av det tvistade beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistade beloppet som Kunden är skyldig att betala.

SBBS förbehåller sig rätten att göra avgiftsändring för Tjänsten. Avgiftshöjning förutsätter för sin giltighet att skriftligt meddelande därom tillställts Kunden minst 30 dagar i förväg, via brev, fax, e­post eller genom information på SBBS:s hemsidor. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg. Vid uppsägning från Kunden eller av SBBS på grund av brott mot villkoren återbetalas inte inbetald avgift för pågående eller kommande period.

6. SBBS:s ansvar

SBBS har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls­, drifts­ eller säkerhetsmässiga skäl, eller på grund av lag eller myndighetsbeslut.

SBBS ansvarar för fel i Tjänst som består i att det inte uppfyller avtalad specifikation. Som fel anses inte obetydliga avvikelser och inte heller inskränkningar i tillgänglighet som SBBS har rätt att göra enligt dessa Allmänna villkor.

Om Kunden till följd av fel som har orsakats av SBBS inte har kunnat använda Tjänsten har Kunden rätt till nedsättning av avgift som svarar mot felets omfattning. Sådan nedsättning skall ske med hänsyn till den tid under vilken felet förelegat i förhållande till gällande avgift. Krav på nedsättning skall framföras skriftligen senast 30 dagar efter det att felet har avhjälpts.

SBBS ansvarar endast för skador som orsakas genom försummelse av SBBS eller anlitad underleverantör. SBBS:s skadeståndsskyldighet skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet från SBBS:s sida orsakat skadan, vara begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt belopp motsvarande avgiften för tjänsten under ett år. SBBS ansvarar inte för indirekt skada såsom förlust av information och inte heller för förvanskning av information p.g.a. tredje parts obehöriga intrång i SBBS:s datorresurser.

SBBS raderar inte Kundens information så länge Tjänsten är aktivt, om inte Kunden skriftligen uttryckt ett önskemål om detta samt styrkt sin identitet. SBBS förbehåller sig dock rätten att av systemtekniska skäl flytta information till annat datamedia.

SBBS hanterar all kundinformation som konfidentiell och i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL), detta för att värna om Kundens integritet. Dock har SBBS rätt att lämna ut uppgifter till myndighet som begär detta med stöd i lag.

Krav på skadestånd skall, för att vara giltigt, framställas inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde märkt grunden för kravet.

7. Kundens ansvar

Kunden ansvarar gentemot SBBS för att information som hanteras inom Tjänsten inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt står i strid mot gällande lagstiftning.

Kunden förbinder sig att inte nyttja resurser eller söka obehörig åtkomst till SBBS:s system, vilka inte är avsedda för Kunden och att inte heller på annat sätt agera i strid mot gällande lagstiftning vid sin användning av Tjänsten. Kunden förbinder sig vidare att inte sprida datavirus eller någon annan form av skadlig kod.

SBBS har rätt att stänga av Tjänsten och/eller säga upp avtalet med omedelbar verkan samt begära skadestånd om det skäligen kan antas att fortsatt spridning strider mot lag eller annan myndighetsförfattning eller om informationen annars uppenbarligen strider mot villkoren i detta avtal. Detsamma gäller om SBBS orsakas driftsstörningar vilka skäligen kan antas bero på fel eller tekniska störningar hänförliga till Kunden. SBBS har rätt att ta del av all information som hanteras i Tjänsten för att kunna fullgöra sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

Kunden får inte upplåta eller sälja hela eller delar av Tjänsten till tredje part utan skriftligt tillstånd från SBBS. Kunden skall alltid ha korrekt, uppdaterad information registrerad hos SBBS som kan identifiera Kunden inklusive nödvändig kontaktinformation.

8. Force majeure

Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, översvämning, inbrott, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av omständighet som häri avses, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av ovan angiven omständighet, har vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

9. Tvist

Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.

10. Ändringar i avtalet

SBBS har rätt att vidta ändringar av dessa allmänna villkor med ikraftträdande 30 dagar efter att de nya allmänna villkoren har offentliggjorts och meddelats Kunden. Sådan ändring får ske om det är nödvändigt på grund av tekniska skäl utanför SBBS:s kontroll, eller på grund av lagstiftning eller andra myndighetsbeslut. Kunden har alltid rätt att säga upp avtalet till upphörande vid villkorsändringens ikraftträdande.

 

Tjänstespecifika delar

1. Domäner

Inför en ny avtalsperiod skickar SBBS en faktura för förnyelse av tjänst och domännamn, om domännamnet kan förnyas av SBBS. SBBS ansvarar inte för domännamn som inte förnyas på grund av att Kund inte har betalat faktura för förnyelse innan förfallodatum på fakturan eller inte erlagt full betalning. För det fall SBBS inte kan förnya domännamnet ansvarar Kund för förnyelse av domännamn.

Återbetalning av avgifter för domännamn görs inte.

2. Epost / Antispam

All e-posttrafik via SBBS e-postservrar spam- och virusfiltreras. SBBS förbehåller sig därmed rätten att inte vidarebefordra de e-postmeddelanden som klassificeras som spam eller innehåller virus.

3. Utrymme för tjänst

Tjänst för webb, e-post samt databaser är begränsade till ett visst utrymme. Vid överträdelse av detta utrymme kommer kund att meddelas om detta för att kunna antingen begränsa använt utrymme eller betala för extra utrymme. De utrymmesgränser som gäller presenteras på SBBS webbsida.

4. Support

SBBS tillhandahåller kostnadsfri support beträffande tjänsternas uppsättning och i förekommande fall tillhandahålla dokumentation för detta. Detta sker via e-post, telefon och information på SBBS hemsida. Tider för support framgår på webbsidan.

SBBS kan också mot ersättning ge erbjuda konfiguration av tjänster och klienter.